Ændring af udbudsloven i høring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreslår praksis i udbudsloven rullet tilbage.

Som kendere af udbudsretten vil vide, søgte man ved udbudslovens tilblivelse, at skabe større gennemsigtighed omkring evalueringen af de indkomne tilbud i et udbud. Dette skete i og med at man i udbudslovens § 160 kræver forudgående beskrivelse af evalueringsmetoden.

I en kendelse fra sommeren 2017 vedr. Region Midtjyllands udbud af rammeaftale om køb af anæstesiapparater og anæstesimonitorer, klagede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til klagenævnet, da regionen efter styrelsens opfattelse ikke i udbudsmaterialet havde beskrevet evalueringsmetoden i overensstemmelse med udbudslovens § 160.

Regionen havde offentliggjort vægtningen mellem underkriterierne og havde i relation til evalueringen af priskriteriet angivet, at evalueringen ville ske på baggrund af en lineær evalueringsmodel, hvor den laveste tilbudte pris ville få den højeste pointscore (8 points).

Regionen havde imidlertid ikke angivet hældningsgraden i den lineære pointmodel, men alene angivet denne som "xx %", og anført, at den konkrete hældningsgrad og dermed såvel skalaens nulpunkt som samlede spænd først ville blive fastlagt efter modtagelse af tilbuddene.

Klagenævnet udtalte, at udbudsloven ikke fastsætter, hvad der skal forstås ved "evalueringsmetoden". Forarbejderne beskriver et behov for en skærpelse af kravet til forudgående gennemsigtighed set i forhold til Klagenævnets tidligere praksis på området, hvilket imidlertid ikke er blevet bekræftet i EU-Domstolens efterfølgende praksis.

Det er denne praksis, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu foreslår rullet tilbage, således at udbudsloven nu præciserer, at der er en pligt for ordregivende myndigheder til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet og at der indføres en definition af begrebet ”evalueringsmodel”.

Endelig vedrører høringen også, at der vedr. bygge- og anlægskontrakter foreslås indført en pligt for ordregivende myndigheder til at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris med en anslået værdi på mere end DKK 350 mio., når sådanne kontrakter tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Læs om høringen her.

 

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702