Anbefalinger fra vækstteam vil styrke Life science branchen betydeligt

Regeringens vækstteam for Life Science har i dag præsenteret deres anbefalinger til en styrket Life Science sektor i Danmark.

Læs Vækstteamets anbefalinger her

Vækstteamets arbejde fokuserer på en række områder, hvor der skal sættes ind, hvis vilkårene for Life Science skal forbedres. Anbefalingerne er rigtigt set, og har potentiale til at sikre Life Science i Danmark og herunder medicobranchen en unik global førerposition.

”Vækstteamet har haft en ambitiøs målsætning og arbejdsproces med involvering af Danmarks stærkeste hjerner og kompetencer på Life Science området. Resultatet er en solid rapport med en række målsætninger, der kan flytte Life Science branchen. Medicoindustrien vil kraftigt anbefale og arbejde for, at anbefalingerne udmøntes i konkrete tiltag”. Siger Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien

Vækstteamet består blandt andet af førende danske Life science virksomheder.

”Vi har arbejdet hårdt i vækstteamet på at levere anbefalinger, der er realistiske og mulige at implementere. Fra min egen position som CEO i Coloplast, ser jeg anbefalingerne som en mulighed for, at den stærke danske medicobranche og Life science branchen generelt, kan stå godt rustet til fremtiden og skabe vækst til gavn for Danmark”, udtaler Lars Rasmussen, CEO for Coloplast og medlem af vækstteamet
 
Særligt følgende områder og anbefalinger har betydning for Medicobranchen:

Forskning

Anbefaling 1: Danmark skal afsætte flere ressourcer og målrette den offentlige forskning.

”Medicoindustrien er glade for, at vækstteam anbefaler at styrke forskningen i Danmark. Særligt den offentlige forskning er vigtig, da Medicoprodukter i høj grad sætter af på forskning, der foretages på universiteter. Eksempelvis forskning i materialer eller teknologi. Den offentlige forskning blev beskåret hårdt med finansloven 2016, og der er behov for at styrke området.”udtaler Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien
 
Kvalificering af arbejdskraft
Anbefaling 1: uddannelsen af højt kvalificerede forskere til den private og offentlige sektor skal styrkes.

Anbefaling 8: Det danske uddannelsessystem skal organiseres, så det i højere grad er i stand til at levere medarbejdere i verdensklasse med de rette kompetencer til hele værdikæden i den danske life science industri.

Anbefaling 9: Dansk life science er global – og vilkårene for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter og kvalificeret arbejdskraft skal være i den europæiske top

”Det er afgørende for Life Science sektorens succes, at vi kan tiltrække den rette arbejdskraft. Antallet af ansatte i medicobranchen stiger med 4 % om året, og branchen beskæftiger mere end 32.000 personer. Mere end hver 5. har som minimum en lang videregående uddannelse. Branchen efterspørger særligt teknisk personale som ingeniører og pharmaceuter, men der er også et behov for folk med regulatoriske kompetencer, som kun vil blive større i kraft af de øgede krav til godkendelse af medicinsk udstyr.” – udtaler Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien
 

Godkendelse, mærkning og overvågning

Anbefaling 5: Lægemiddelstyrelsen styrkes, så den kommer i den absolutte europæiske top.

Anbefaling 6: Der skal være flere notified bodies (organer, som certificerer medicinsk udstyr) i Danmark med relevant kompetence af høj kvalitet for at imødekomme efterspørgslen.

”Hvis Life Science branchen skal op i gear, kræver det at infrastrukturen følger med. Alene de nye EU-regler for medicinsk udstyr stiller betydeligt øgede krav til Lægemiddelstyrelsen og bemyndigede organer. Den rette tilførsel af ressourcer vil betyde en væsentlig fordel for Life Science branchen. Det modsatte en stagnering”.udtaler Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien
 

Kommercialisering af forskning og kapital

Anbefaling 10: Der skal sættes øget fokus på entreprenørskab og innovation i dansk life science forsknings- og uddannelsesmiljøerne, og vilkårene herfor skal forbedres.

Anbefaling 11: Der skal banes vej for flere life science virksomheder gennem bedre adgang til tidlig finansiering.

Anbefaling 12: Danske life science virksomheders mulighed for at tiltrække kapital skal styrkes

Anbefaling 13: Skatteincitamenterne for forskningstunge virksomheder og for investorer skal forbedres

”En af de store fordele ved Life Science branchen er, at den er utroligt innovativ. Det skyldes blandt andet højt specialiserede iværksættervirksomheder. Danmark har en lang tradition for at udvikle succesfulde medicostartups. Dog er det blevet stadigt vanskeligere at skaffe kapital. 50 % er underfinansierede og 75 % forventer udfordringer med at rejse kapital nok til at kunne markedsføre deres idéer.

Derfor er det meget vigtigt, at der bliver iværksat tiltag, der kan skaffe mere risikovillig kapital til startups”udtaler Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.
 
Et smidigt og innovationsfremmende hjemmemarked
Anbefaling 15: Der skal fortsat arbejdes for at understøtte et smidigt, stabilt, rationelt og innovationsfremmende hjemmemarked, der kan fungere som et internationalt udstillingsvindue.

”Selvom Danmark ikke fylder meget i omsætningen hos Life Science branchen i Danmark, er hjemmemarkedet strategisk uhyre vigtigt for, at et produkt får succes på det globale marked.

Sundhedsvæsenet i Danmark er på rette vej i forhold til at kigge på produktets totale omkostninger i hele dets brugstid, i stedet for blot hvad det koster i indkøbspris. Det åbner op for, at man kan vælge de nye, innovative produkter, der i sidste ende tilfører effektivisering og større værdi til sundhedsvæsenet. Det er netop en af Danmarks styrkepositioner. Denne udvikling skal fortsætte, og de tiltag vi ser i den modsatte retning, hvor bl.a. SKI og Amgros gennemfører spareøvelser på indkøb af medicinsk udstyr skal stoppes”udtaler Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien

”Hjemmemarkedet spiller en væsentlig rolle i Coloplasts vækst. Det fylder kun 2% af vores globale omsætning, men har stor strategisk betydning - både i forhold til udvikling af produkter og som reference for udenlandske sundhedsmyndigheder, der ønsker at øge borgernes adgang til personligt medico-udstyr. Derfor er det vigtigt at vi skaber plads til innovation i Danmark og baserer indkøb på værdi og totaløkonomi”  - udtaler CEO for Coloplast og medlem af vækstteamet, Lars Rasmussen
 

Internationalisering og opfølgning på anbefalinger

Anbefaling 16: Der skal udarbejdes en national eksportstrategi for life science, og denne skal understøttes med ny finansiering øremærket til eksportfremmeaktiviteter med den målsætning, at eksporten af dansk life science løsninger fordobles frem mod 2025. Herudover skal der udarbejdes en handlingsplan, som skal danne grundlag for en øget indsats for målrettet tiltrækning af udenlandske investeringer i den danske life science klynge.

Anbefaling 17: Der skal på baggrund af vækstteamets anbefalinger udarbejdes en vækstplan for life science samt etableres et permanent life science kontor med reference til erhvervsministeren.

”Medicoindustrien er glade for at vækstteamet anbefaler en konkret forankring af anbefalingerne i en strategi og et kontor i erhvervsministeriet. Vi stiller os til rådighed for at samarbejde om at omsætte anbefalingerne til handlinger.”udtaler Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien

For yderligere information kontakt:

Christian Johansen, Kommunikationschef i Medicoindustrien: 26796205, cfj@medicoindustrien.dk