Bedre rammevilkår for startups

Mediocindustriens interessevaretagelse bærer frugt

Regeringen og aftaleparterne er blevet enige om en række initiativer, som markant styrker rammevilkårne for startups i Danmark. 

Det har været en mærkesag for Medicoindustrien at øge tilgængeligheden af seed kapital i Danmark ved at introducere bedre skattefradragsordninger for investorer. Vi er derfor meget tilfredse med at der indføres et investorfradrag for personer, der investerer i små og mellemstore unoterede virksomheder. 

Initiativet giver mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. i 2019-2022. Fra 2023 og frem kan halvdelen af investeringer for op til 800.000 kr. Fradrages. Ordningen forventes at træde i kraft fra 1. januar 2019 da den skal udformes i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Det har også været en mærkesag for Medicoindustrien at gøre aflønningsvilkår i startups mere lempelige og gøre det mere attraktivt at blive ansat i et startup. Vi er derfor igen meget tilfredse med at startups nu får mulighed for at tilbyde op til 50 pct. af lønnen som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning og at reglerne for tildeling af medarbejderaktier simplificeres, herunder optioner og warrants. Det vil medføre en øget grad af aftalefrihed og skabes større klarhed om reglerne. Specifikt bliver det muligt at:

  • Indgå ”vesting-aftaler” i medarbejderaktieprogrammer, som betyder at medarbejderaktier, der på fratrædelsestidspunktet endnu ikke er optjent, bortfalder, når en medarbejder opsiges
  • Tilbagekøbe aktier til markedspris ved fratrædelse

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707