Evaluering af tilknytningsreformen

Evalueringen af tilknytningsreformen er netop gået i gang. Henover sommeren afleverer følgegruppen sin rapport til sundhedsministeren, hvorefter reglerne evt. tilpasses.

For tre år siden trådte bekendtgørelsen om tilknytning mellem apotekere, læger, sygeplejersker, tandlæger og medicovirksomheder i kraft.

Bekendtgørelsen pålægger de omfattede sundhedsfaglige grupper at anmelde eller ansøge om tilladelse til at samarbejde med industrien. Samarbejdet kan bestå af undervisning, herunder afholdelse af foredrag, det kan handle om forskning og udvikling, som eksempelvis test eller afprøvning af udstyr, eller der kan være tale om en konsulentopgave, som den sundhedsfaglige udfører for virksomheden. Endelig kom der også krav om anmeldelse af modtagelse af sponsorater til faglige aktiviteter i udlandet.

En vigtig del af  reglerne består i, at samarbejdet bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, således at  offentligheden kan se, hvem, der samarbejder med hvem, om hvilke opgaver samt størrelsen af eventuelle honorarer herfor. Nu står disse regler overfor evaluering, hvilket er gået i gang med udgangspunkt i den følgegruppe, som Sundhedsministeriet i sin tid nedsatte, hvor interessenter som Lægeforeningen, Apotekerforeningen, DSR, Lif og Medicoindustrien er repræsenteret sammen med Danske Patienter og Forbrugerrådet samt Danske Regioner. Over sommeren afleverer følgegruppen sin rapport til Sundhedsministeren, og der følger så en politisk behandling, som evt. munder ud i en tilpasning af reglerne.

Noget af det, der blandt andet drøftes er, om der også fremadrettet skal indføres anmeldelse af kongresser, der afholdes i Danmark, om tilknytninger vedrørende medicinsk udstyr i klasse I fortsat skal være undtaget, om f.eks. kliniske diætister og virksomheder, der leverer ernæringsprodukter skal omfattes af reglerne mv. Disse og en række andre spørgsmål drøftes på næste møde i Mediocindustriens ekspertgruppe for Compliance, d. 29. maj kl. 9.30 – hvis du har interesse i at være med, så meld dig her

 

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702