Politisk aftale om serviceloven vedtaget

Et flertal i folketinget har indgået en aftale med det formål at forenkle og afbureaukratisere området for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Der har i nogen tid været politiske forhandlinger om revision af lov om social service. Forhandlingerne er nu mundet ud i en politisk aftale, som skal udmøntes i et egentligt lovforslag. 

Aftalepartierne er enige om en række tiltag, som sikrer regelforenkling og afbureaukratisering indenfor området for hjælpemidler og forbrugsgoder. Aftalen indeholde rblandt andetl:

  • Mulighed for i enkle og entydige sager at anvende forenklet sagsbehandling ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder.  
  • Indføring af obligatorisk brug af tro- og loveerklæringer ved genbevilling af hjælpemidler, hvis borgerens funktionsevne i al væsentlighed er uændret.  
  • Mulighed for, at kommunen kan vælge at gøre brug af tro- og loveerklæringer ved reparation af hjælpemidler og i den forbindelse opsætte faste kriterier for reparationen. 

Medicoindustrien frygtede at der som sidst ville blive indført mulighed for kommunerne til uafhængig af en konkret og individuel vurdering af borgeren at visitere borgeren til et standardprodukt, men dette ses ikke at fremgå af den politiske aftale. Omvendt håber vi på, at man vil definere ’enkle og entydige sager’ på en fornuftig måde.

Læs den fulde aftale her  

 

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
+45 4918 4702