Retningslinjer for Medicoindustriens ekspertgrupper

Vilkår for deltagelse i Medicoindustriens ekspertgrupper

Som en del af medlemsskabet af Medicoindustrien, er det muligt at deltage i vores ekspertgrupper. Ekspertgrupperne er åbne for alle medarbejdere i medlemsvirksomhederne med en ekspertviden eller en arbejdsmæssig interesse til gruppens arbejdsområde. Som udgangspunkt kan 1-2 medarbejdere pr. medlemsvirksomhed deltage i ekspertgrupperne, afhængig af ekspertgruppens størrelse. Formålet med grupperne er, at få mulighed for faglig sparring og skabe et forum, hvor erfaring, idéer og viden kan blive delt.

Ekspertgrupperne er opdelt i overordnede områder og har varierende emner afhængig af aktuelle udfordringer for gruppens medlemmer. Nogle af ekspertgrupperne drøfter forslag, der har en politisk dagsorden og giver faglig rådgivning til Medicoindustriens policyudvalg og til Medicoindustriens sekretariat, mens andre har eksterne foredragsholdere efter eget valg ved hvert møde. Udbyttet som medlem af en af Medicoindustriens ekspertgrupper vil derfor blive mangfoldigt.

Til hver ekspertgruppe tilhører et kommissorium, som er fastlagt af gruppen selv i samarbejde med Medicoindustriens sekretariat. Kommissoriet beskriver kort, hvad ekspertgruppens overordnede fokus er. Ekspertgruppen udpeger en formand blandt sine medlemmer. Formanden udarbejder i samarbejde med Medicoindustriens sekretariat en dagsorden til møderne, som udsendes før mødets afholdelse. Ekspertgrupperne afholder 2-4 møder hvert år. Møderne afholdes fortrinsvis hos Medicoindustrien.

Medicoindustrien henstiller til, at medlemmerne af ekspertgrupperne ikke bruger grupperne til salgsfremmende aktiviteter. Møderne i ekspertgrupperne er underlagt intern fortrolighed. Materiale og information udleveret og/ eller diskuteret på møderne eller via mailkorrespondance er kun til eget brug.

Endvidere har Medicoindustrien udarbejdet compliance retningslinjer der bl.a. beskriver hvorledes Medicoindustriens medlemmer må samarbejde og være i dialog for at sikre overholdelse af gældende konkurrencelovgivning. Disse retningslinjer er også gældende for deltagelse i foreningens ekspertgrupper.
Der skrives referat efter hvert møde. Referaterne af ekspertgruppemøderne er tilgængelige for medlemmerne af den enkelte ekspertgruppe via Medicoindustriens hjemmeside.

Det er vigtigt, at medlemmerne af ekspertgrupperne melder afbud til sekretariatet, såfremt de er forhindret i at deltage i et planlagt møde. Medicoindustriens sekretariat meddeler formanden for ekspertgruppen eventuelle afbud senest dagen før mødet.

Ekspertgrupperne bestemmer internt, hvor mange medlemmer af gruppen, der minimum skal deltage i et møde, for at det bliver afholdt.

Medlemmer af ekspertgrupperne, som ikke deltager i tre på hinanden følgende møder, vil blive opfordret til at deltage i møderne. Vedbliver medlemmerne med at være fraværende vil de blive spurgt, om de ønsker at udtræde af ekspertgruppen. Såfremt de ønsker dette, kan de dog efterfølgende genindtræde i gruppen, hvis de på et senere tidspunkt kan sikre, at de kan deltage i møderne i henhold til nærværende retningslinjer.

Kontakt

Betty Kayser
Chefsekretær og webmaster
4918 4700