Digitalisering

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 er det regeringens, KL’s og Danske Regioners vision, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for, herunder manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Danmark er allerede langt fremme med at udvikle og anvende digitale løsninger. Da vi samtidig har nogle af verdens bedste sundhedsdata, står vi i en god position i forhold til at bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne, og understøtte behandling og en sundere befolkning gennem digitale løsninger og ny teknologi. 

For at kunne realisere regeringens ambition om et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen, er datadeling imidlertid afgørende, så patientens helbredsoplysninger er tilgængelige dér, hvor patienten er – i almen praksis, på sygehus eller i kommunen. Det forudsætter, at data er tilgængelige og må deles – både til behandling, kvalitetssikring og forskning. Vi har derfor brug for en modernisering af vores it-infrastruktur – og det haster med at få opbygget en datainfrastruktur, der understøtter det tværsektorielle samarbejde.

Se vores mærkesager på området for digitalisering nedenfor. 

 

Skab bedre rammer for udveksling af sundhedsdata på tværs af kommuner, regioner og almen praksis

Adgang til relevante sundhedsdata understøtter et bedre samarbejde på tværs af kommuner, regioner og almen praksis og er en forudsætning for et sammenhængende patientforløb. Det kræver, at der udvikles fælles standarder og infrastruktur, der kan koble de lokale it-systemer sammen. Digitale værktøjer og nye teknologier understøtter på den baggrund en bedre koordination, logistik og enklere arbejdsgange, så sundhedspersonale på tværs af sundhedsvæsenet har let adgang til det samlede overblik over patienten.

Sundhedsreformens målsætning om at sikre bedre brug af data til kvalitetsudvikling samt deling af data som en forudsætning for et sammenhængende patientforløb på tværs af kommune, almen praksis og sygehuse er et skridt i den rigtige retning

Medicoindustrien støtter sundhedsreformens målsætning om at sikre adgang til relevante sundhedsdata på tværs af kommuner, regioner og almen praksis i takt med, at de digitale løsninger videreudvikles.
 

Opbyg en sammenhængende infrastruktur for sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation

Sundhedsdata danner et naturligt grundlag for den igangværende digitalisering i sundhedsvæsenet, ligesom det danner grundlag for kliniske forsøg og afprøvninger samt offentligt-privat innovationssamarbejde på sundhedsområdet. Øget adgang til sundhedsdata udgør derfor et væsentligt rammevilkår for life science-sektoren i Danmark.

De juridiske rammer vedr. dataejerskab, patientbeskyttelse og risiko for muligt datamisbrug har dog været så længe under vejs, at det reelt har været en barriere for at komme videre. Det er derfor afgørende for industrien at sikre de bedste forudsætninger for brugen af sundhedsdata, så der kan udvikles nye digitale løsninger, som fremmer forebyggelse, redder liv og skaber mere sundhed for pengene.

Senest har Danske Regioner udarbejdet en ramme for bedre dataudnyttelse. Gennem kortlægning af databaser, vejledninger i ansøgning af dataadgang samt klare retningslinjer for, hvordan data kan anvendes og af hvem, er der taget et vigtigt skridt fremad.

Ligeledes er der med etableringen af det nationale partnerskab for sundhedsdata sat yderligere fokus på, hvordan sundhedsdata anvendes bedst muligt, så det kan understøtte forskningen og udviklingen af nye innovative løsninger i industrien til gavn for både den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen. 

Medicoindustrien anbefaler, at lovgivningen justeres, så det bliver muligt at foretage eksplorative studier samt forske i store datasæt og realtidsdata. Sundhedsreformen fra 2022 indeholder samme målsætning, men en konkret effektuering mangler fortsat.

Medicoindustrien anbefaler at opbygge én national sundhedsdatainfrastruktur, som muliggør en ensartet og smidig adgang til sundhedsdata ved både primær og sekundær anvendelse af data. Den nationale sundhedsdatainfrastruktur bør bl.a. bestå af et godkendelsesorgan samt et serviceorgan, som tilbyder juridisk vejledning til dataansøgere på baggrund nationale retningslinjer, så der sikres ensartethed i vejledninger og beslutninger.
 

Kontakt

mft@medicoindustrien.dks billede
Mie Friis Trebbien
Politisk konsulent
40910462