Værdibaserede indkøb

Fremtidens sundhedsvæsen må skifte indkøbsstrategi. Det er nødvendigt at løfte innovationskraften for at tænke i nye, mere effektive og bedre behandlingsalternativer. Derfor arbejder Medicoindustrien tæt sammen med regionerne omkring udviklingen af principper og metoder for værdibaserede indkøb.

Værdibaserede indkøb betyder, at der foreligger en økonomisk totalbetragtning, som peger på, at det konkrete produkt eller løsning rummer langsigtede, tværgående økonomiske fordele at anvende. I beregningerne indgår faktorer såsom behandlingskvalitet, organisatoriske fordele samt omkostninger til vedligeholdelse og bortskaffelse.

Regionerne har i samarbejde med Medicoindustrien, Dansk Industri og Dansk Erhverv nedsat Forum for Værdibaserede Indkøb (FOVIS), der har som hovedopgave at styrke regionernes fokus på værdibaserede indkøb. Derudover arbejder regionernes Innovationsboard samt Behandlingsrådet for at fremme brugen af værdibaserede indkøb i det danske sundhedsvæsen.

På trods af disse fora er det imidlertid forsat en kendsgerning, at den økonomiske rammestyring af sundhedsvæsenet spænder ben for, at værdibaserede indkøb for alvor vinder indpas. Det er derfor afgørende, at man får skabt de rette strukturelle forhold, der i praksis muliggør en værdibaseret indkøbsstrategi.  

Se vores mærkesager på området for værdibaserede indkøb nedenfor. 

Anvend en bredt forankret beregningsmodel til værdibaserede indkøb

En forudsætning for værdibaserede indkøb er, at der i det offentlige sundhedsvæsen foreligger et modelgrundlag, som indkøbere, klinikere og leverandører kan støtte sig til. Dette vil skabe tryghed ved at gennemføre værdibaserede indkøb, hvor der kræves en meget nøjagtig opgørelse af behandlingens baseline og potentielle forbedringspotentialer, således at der kan beregnes en nettogevinst for sundhedsvæsenet. I den politiske aftale om Strategi for Life Science fra 2021 er der afsat midler til en metodeudvikling, hvor projektets styregruppe er forankret i FOVIS.

Medicoindustrien anbefaler, at metodeudviklingen sigter mod en simpel tilgang og dermed bred tilgængelighed, så indkøb efter værdibaserede principper kan udgøre en mere naturlig og dominerende del af offentlige indkøb af medicinsk udstyr.

Medicoindustrien anbefaler, at regionale indkøbere på landsplan undervises i metoden for værdibaserede indkøb, så læringen forankres i indkøbsadfærden fremover.

Inddrag klinikere i indkøb

Klinikere anvender medicinsk udstyr i deres dagligdag. Det er derfor afgørende, at klinikerne inddrages i både forberedelsen og evalueringen af udbud af medicinsk udstyr. Herved kan man sikre, at alle væsentlige behov bliver indtænkt i udbuddene, og at der tages højde for driften på de afdelinger, hvor produkterne er en uundværlig del af såvel diagnosticering og behandling af patienter.

Igennem de seneste år har man imidlertid oplevet, at indkøb i stadig større grad centraliseres, ligesom den kliniske involvering tilsidesættes. Det betyder, at vigtige produktegenskaber overses, fordi indkøbsorganisationerne – og ikke klinikerne – definerer produktkrav og evaluerer tilbud.  

Det er uhensigtsmæssigt. Og det er derfor afgørende, at klinikerne i stigende grad får mulighed for at deltage i indkøb og evaluering af medicinsk udstyr, således at indkøb foretages med afsæt i klinikernes faglige ekspertise.

Medicoindustrien anbefaler, at klinikerne skal være med til at definere kvalitetskriterierne i udbuddene, foretage vægtningen mellem kvalitet og pris og deltage i evalueringen af tilbuddene, så det endelige indkøb er baseret på den kliniske vurdering. Det kan eksempelvis ske gennem at opstille mål for den kliniske tilstedeværelse ved indkøb.

Medicoindustrien anbefaler, at der skabes incitamenter for, at klinikerne kan deltage i de brugergrupper, der definerer kravspecifikationer for udbud, så udbudskriterier altid baseres på en faglig vurdering med afsæt i klinikernes behov.

Medicoindustrien anbefaler, at eventuelle centraliseringstiltag på indkøbsområdet ledsages af initiativer, som fremmer den kliniske involvering.

Gå i dialog med markedet og opdel udbud i delaftaler

Udbudsloven tager det udgangspunkt, at indkøb skal opdeles i delaftaler, hvor det kan lade sig gøre. Dette udgangspunkt har til formål at sikre, at en bred og repræsentativ skare af leverandører kan byde på en given opgave.

En forudgående markedsdialog vil gøre udbudsprocessen mere smidig, fordi kompleksitet og uklarhed mindskes. Det giver dermed også færre justeringer af udbudsgrundlaget efterfølgende. Tilsvarende giver dialogen mulighed for at opstille realistiske og forpligtende estimater for, hvor mange varer der forventes købt igennem perioden, hvor kontrakten gælder.

Medicoindustrien anbefaler, at større kontrakter opdeles i flere delaftaler for at skabe god konkurrence til gavn for både ordregivere og leverandører.

Medicoindustrien anbefaler, at der altid tages en grundig dialog med markedet, da det vil være en gevinst for ordregivere at blive informeret om nye produkter samt at høre markedets input til kravspecifikationer.

Medicoindustrien anbefaler, at der i det enkelte udbud angives retvisende og forpligtende estimater for, hvor mange varer der forventes anskaffet i kontraktperioden.
 

Gør det danske marked attraktivt for globale spillere

Danmark er kendt for at tilbyde lave priser for medicinsk udstyr. Og selvom en lav prissætning som udgangspunkt kan virke befordrende for det offentliges brug af midler, kan kombinationen af et højt prispres og et lille marked risikere at betyde, at større spillere helt ser bort fra det danske marked. Konsekvensen vil være, at udbuddet af medicinsk udstyr ikke er tilstrækkelig højt, og at patienter derfor ikke kan tilbydes den bedst mulige behandling.  

Derfor er det vigtigt at sikre en afbalanceret prissætning samt tilbyde attraktive forhold for leverandører omkring værdibaserede indkøb, optag af innovative løsninger samt udbud med mulighed for delleverancer, der kan fastholde globale spillere på det danske marked for medicinsk udstyr.

Medicoindustrien anbefaler, at man undgår et så markant prispres, at globale aktører ser bort fra det danske marked, samt at man fremmer det attraktivt innovationsmiljø for leverandører med mulighed for udbytterige kliniske samarbejder.
 

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707