Innovation og ny teknologi

Fremtidens sundhedsvæsen skal tilbyde de bedste behandlinger til patienter landet over. Det kræver innovative behandlingstilgange og moderne medicinsk udstyr, der kan sikre korte behandlingsforløb, høj patientsikkerhed, og som aflaster det sundhedsfaglige personale, så der frigøres tid til kerneopgaverne.

Medicoindustrien arbejder for at sikre, at sundhedsvæsenet har de bedste betingelser for at indkøbe de mest innovative produkter, der kommer patienter og borgere til størst gavn. Det kræver imidlertid, at det bliver smidigere for virksomheder at afsætte værdiskabende produkter og services i Danmark.

I dag er det en kendsgerning, at kortsigtede besparelsesmål i indkøb samt etårige budgetter på regionalt- og kommunalt plan spænder ben for at prioritere de innovative behandlingsløsninger, da udviklings- og investeringsomkostningerne ofte vil falde i ét budgetår, mens gevinsterne ved indkøbet vil komme på sigt.

Det er derfor afgørende, at der skabes bedre betingelser for, at man i regioner og kommuner kan indkøbe de mest innovative sundhedsløsninger og moderne medicinsk udstyr, der kan bidrage til en bedre og mere effektiv behandling samt understøtte et robust sundhedsvæsen over tid.

Dette er i øjeblikket mere aktuelt end nogensinde, da sundhedssystemet er alvorligt udfordret på ressourcer og kapacitet som følge af såvel Covid-19 og sygeplejestrejken. Her tilbyder industrien en lang række højteknologiske løsninger, der kan forbedre og effektivisere patientbehandlingen og dermed bidrage til at reducere flaskehalsproblematikken.

Se vores mærkesager på området for innovation og ny teknologi nedenfor. 

Drop besparelsesmål i regionale indkøb

Små 5 pct. af det samlede driftsbudget til sundhed går til indkøb af medicinsk udstyr. Indkøb af det rette medicinske udstyr kan skabe bedre behandling, øget kvalitet, bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringer, som vedrører langt større udgiftsposter i sundhedsvæsenet. Alligevel er indkøb ofte et område, der løbende underlægges besparelsesmål.

Det gælder også den seneste indkøbsstrategi for 2020-2025, der på indkøbsområdet indeholder besparelsesmålsætninger på 200 millioner kr. årligt. Det er uhensigtsmæssigt, da besparelsesmål i indkøb gør det svært for indkøbere at finde midler til de mest innovative løsninger, der vil kunne komme patienter til gavn gennem bedre og mere effektive behandlinger. Det er derfor vigtigt, at besparelsesmålene afskaffes, så det bliver muligt at investere i nye løsninger.

Medicoindustrien anbefaler, at den årlige besparelsesmålsætning på 200 millioner kr. årligt i regionernes fælles indkøbsstrategi for perioden 2020-2025 afskaffes.

Tænk i flerårige budgetter, så der er plads til moderne teknologi

Når det offentlige køber ind, foregår det ofte ud fra etårige budgetter i regioner og kommuner. Det betyder, at offentlige aktører har et klart incitament til at indkøbe de billigste produkter, da besparelsen vil blive tjent hjem i samme budgetår. Modsat vil dyrere og mere innovative løsninger ofte blive fravalgt, fordi de økonomiske gevinster ved indkøbet først vil opnås over en flerårig periode.

De etårige budgetter spænder således ben for indkøb af innovative løsninger, der ville kunne bidrage til en bedre behandling og frigive tid for sundhedspersonalet. Det er uhensigtsmæssigt, fordi sundhedsvæsenet på den måde går glip af de nye teknologier, som over tid kan være ressourcebesparende. Budgetter for indkøb bør derfor være flerårige.  

Medicoindustrien anbefaler, at der laves flerårige budgetter i regioner og kommuner, da de nuværende étårige budgetrammer ikke understøtter et flerårigt investeringsperspektiv og derfor bremser optaget af ny teknologi og innovative behandlingsløsninger i sundhedsvæsenet.

Innovation bør være et pejlemærke for indkøb

Innovative løsninger skaber fremskridt i sundhedssektoren. Imidlertid måler man ikke på, hvorvidt de løsninger, der indkøbes til det danske sundhedsvæsen, er innovative. Det medfører, at indkøb ofte bliver bestemt af andre faktorer såsom eksempelvis økonomi. Skal innovationshøjden sikres, er det afgørende, at innovation bliver et parameter, der måles på ved indkøb, så det får betydning i de regionale indkøbsstrategier.

Medicoindustrien anbefaler, at der opsættes konkrete måltal for innovation ved indkøb til sundhedsvæsenet, så de innovative løsninger prioriteres.

Etabler en offentlig-privat fond, der skal sikre innovative sundhedsløsninger

Manglen på hænder i sundhedsvæsenet er markant – og truer potentielt systemets sammenhængskraft. Danske Regioner har sammen med Dansk Industri foreslået at etablere en offentlig-privat fond, der over tid skal adressere en række af de strukturelle udfordringer på sundhedsområdet gennem investeringer i moderne medicinsk udstyr og innovative sundhedsløsninger, som kan afhjælpe manglen på hænder. Med fonden lægges der samtidig op til, at samarbejdet mellem private og offentlige aktører bør styrkes.

Det er en kendsgerning, at presset på sundhedsvæsenet kun stiger, mens medarbejderressourcerne ikke står mål med udfordringernes karakter. Derfor er det hensigtsmæssigt at undersøge, hvordan en offentlig-privat fond kan være med til at løfte investeringerne i innovative sundhedsløsninger.

Medicoindustrien støtter visionen om at etablere en offentlig-privat fond, som det er foreslået af Danske Regioner og Dansk industri med henblik på at udvikle og skalere innovative løsninger og indkøb af ny teknologi, der kan afhjælpe manglen på hænder i sundhedsvæsenet. Medicoindustrien spiller ind i den konkrete udformning heraf.

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707