Nye anbefalinger taler klart: Behov for styrket fokus på rekrutteringsudfordringer i life science

Medicoindustrien har i samarbejde med en lang række aktører udarbejdet en rapport, som kommer med anbefalinger til, hvordan rekrutteringsudfordringerne i life science-branchen kan løses.

Som én af de mest højteknologiske og forskningstunge sektorer i vækst er behovet efter kvalificeret arbejdskraft stort i medicobranchen og den øvrige life science-industri.

Der er bl.a. på den baggrund, at man politisk med den seneste Strategi for life science i 2021 nedsatte en arbejdsgruppe i regi af Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, der over de seneste år har afdækket udfordringer og indsatsområder omkring særligt efter- og videreuddannelsesområdet inden for life science. Som en del af arbejdsgruppens arbejde har man også fremsat konkrete anbefalinger, der kan løftes i den kommende Strategi for life science.  

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og industrien. Medicoindustriens Chef for Politik og Kommunikation Stellan Nørreskov Wulff indgår på vegne af medicobranchen i arbejdsgruppen.

I september 2023 blev det sidste punktum sat i arbejdsgruppens rapport og efterfølgende afleveret til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, erhvervsminister Morten Bødskov og Life Science Rådet med en fælles appel fra universiteter, fagforeninger og life science-branchen om at omsætte anbefalingerne til konkret politik.

Arbejdsgruppens rapport afspejler i høj grad industriens ønsker om en styrket uddannelsespolitisk prioritering om at sikre et bedre match mellem life science-virksomhedernes kompetencebehov og uddannelserne på landets universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. For at sætte skub bag dette har arbejdsgruppen fremsat en anbefaling om, at der skal ske en styrket uddannelsespolitisk prioritering af kompetencer til life science, eksempelvis i form af udviklingsmidler og handleplaner.

I relation hertil er det også arbejdsgruppens anbefaling, at der skal skabes et styrket offentligt-privat samarbejde omkring tilpasningerne af uddannelsesområdet, eksempelvis gennem nedsættelsen af et forum eller partnerskab med de centrale aktører på området, ligesom der er behov for, at man politisk sætter midler af til at afdække behovet for udbud af ordinære fuldtidsuddannelser og udviklingen af nye uddannelsesudbud. Her er det Medicoindustriens ambition i forbindelse med den kommende Strategi for life science, at denne anbefaling konkret konverteres til nedsættelsen af et kompetenceråd for life science-industrien, som får midler til at foretage større analyser omkring fremtidens kompetencebehov.

Medicobranchen og den øvrige life science-sektor har ligeledes sat sit aftryk på rapportens fokus på rekruttering og fastholdelse af internationale studerende og ansatte. Arbejdsgruppens drøftelser om at igangsætte initiativer, der skal identificere barrierer for international arbejdskraft, er afgørende for industrien. For har danske medicovirksomheder ikke adgang til specialister med de rette kompetencer, kan det potentielt skade branchens fremtidige udviklingsmuligheder.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der i fællesskab med branchen og relevante interessenter kan igangsættes initiativer, der dels kan øge antallet af internationale studerende – inden for gældende rammer – og dels bedre fastholde internationale studerende i Danmark efter endt uddannelse. Konkret arbejder Medicoindustrien her for, at der med den kommende Strategi for life science afsættes midler til at fastholde internationale studerende inden for life science, eksempelvis målrettet kampagnemateriale, som skal øge internationale studerendes kendskab til dansk life science og karrieremulighederne i regi heraf.  

For Medicoindustrien udgør manglen på kvalificeret arbejdskraft en mærkesag, da det er én af branchens største udfordringer. I en ny rapport foretaget af Force Technology i samarbejde med bl.a. Medicoindustrien, er det over 50 procent af medicovirkomhederne, der angiver deres største udfordring til pt. at være rekruttering af medarbejdere med de rette kompetencer. Medicoindustrien opfordrer således til, at der fra politisk hold rettes opmærksomhed på life science-industriens kompetencebehov både nu og på længere sigt.

Læs hele rapporten og de samlede anbefalinger her

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707